Op dinsdag 7 maart vergadert het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten.

Agenda DB 7-3-2023:

1

Opening

2

Mededelingen

3

Ingekomen stukken

4

Besluitenlijst vergadering DB d.d. 25-01-2023

5

Terugkoppeling FNV actie werkonderbreking 16-02-2023

6

Principe akkoord CAO SGO 2023

7

Raadsinformatie avond GRSK toelichting op begroting

8

VTH mandaat Oirschot

9

Kadernota 2024

10

Managementletter 2022

11

Wijziging GR

12

Voorbereiding agenda vergadering Algemeen Bestuur d.d. 14-03-2023

13

Rondvraag

14

Sluiting