Algemeen

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / De samenwerking / Algemeen

Algemeen

Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden. De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficienter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen! Op deze website vindt u informatie over de samenwerking in het algemeen en over de onderdelen waarop wordt samengewerkt. 

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

De samenwerking is per 1 januari 2010 begonnen aan een nieuwe fase. Sinds die datum is de samenwerking een gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat personeel in dienst kan komen en een Algemeen en Dagelijks Bestuur toeziet op de werkzaamheden.

Medio 2008 is geconstateerd dat de Kempensamenwerking - gelet op de veelheid aan en zwaarte van lopende projecten - aan een volgende fase in de doorontwikkeling toe is. Er is behoefte aan een minder vrijblijvende vorm van samenwerking met heldere bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook de structuur van de Kempensamenwerking is onderwerp van discussie geweest. Begin 2009 hebben de burgemeesters en gemeentesecretarissen van de vijf gemeenten de mogelijkheden laten onderzoeken om de totale samenwerking onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling. Dit heeft geresulteerd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Hoe ziet de samenwerking er uit

Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door de colleges van alle Kempengemeenten (AB). De burgemeesters vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Aan het hoofd van de organisatie staat de directie van vijf gemeentesecretarissen (KMT) en elk onderdeel van de samenwerking heeft een eigen afdelingsmanager. De ambtelijk secretaris ondersteunt de directie, het AB en het DB.
Per samenwerkingsonderdeel is een portefeuillehoudersoverleg ingesteld dat het DB adviseert over te nemen besluiten.

Tot de gemeenschappelijk regeling behoren de onderdelen:

  • Shared Service Center (SSC de Kempen)
  • Personeel & Organisatie (P&O de Kempen) 
  • Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD de Kempen)
  • Jeugdhulp (CJG+ de Kempen) 
  • Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH de Kempen)
  • Algemeen Bestuur

    Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit de collegeleden van de vijf colleges van Burgemeester en Wethouders van de Kempengemeenten. De gemeentesecretarissen van de Kempengemeenten zijn als adviseur van hun college aanwezig bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

    Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderstukken worden weergegeven bij Documenten.