Documenten

logo
Zoeken
U bent hier: Home / De samenwerking / Documenten

Documenten

 • Algemeen Bestuur 10 april 2018

  Op 10 april is er een vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de SK van 16.00-16.15 uur op het gemeentehuis in Bladel.

 • Algemeen Bestuur 30 januari 2018

  Op 30 januari is er een openbare vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten.

 • Resultaat Algemeen Bestuur 19 december 2017

  Op 19 december vond de vergadering van het AB SK plaats op het gemeentehuis in Bergeijk. Het AB stelde een aantal documenten vast waaronder de tussenrapportage 2017

 • Algemeen Bestuur 19 december 2017

  Op 19 december 2017 is een AB vergadering gepland in Bergeijk

 • Tussenrapportage 2017

  Op 17 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten de concept Tussenrapportage 2017 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen van de gemeenteraden.

 • Resultaat Algemeen Bestuur 20 juni 2017

  Op 20 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2016 en de begroting 2017 vastgesteld en aangeboden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten

 • Algemeen Bestuur 20 juni 2017

  Op dinsdag 20 juni 2017 vergadert het Algemeen Bestuur van 15.00-16.00 uur op het gemeentehuis in Reusel-De Mierden. Deze vergadering is openbaar. De agenda en stukken zijn bijgevoegd.

 • Voorlopige jaarcijfers SK 2016

  In de vergadering van 11 april 2017 heeft het DB ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2016. Deze worden vastgesteld in het AB op 20 juni 2017. Tevens is ingestemd met het voorstel resultaatbestemming. Ook daarover zal het AB op 20 juni 2017 een besluit nemen. Bijgevoegd zijn de documenten inclusief controle verklaring van de accountant.

 • Concept begroting 2018 voor zienswijzen

  Op 11 april 2016 stelde het Dagelijks Bestuur de concept begroting voor 2018 vast en gaf deze vrij voor zienswijzen van de gemeenteraden. Gemeenteraden is gevraagd om voor 9 juni een zienswijze kenbaar te maken.

 • Algemeen Bestuur 11 april 2017

  Op 11 april vindt een extra AB vergadering plaats i.v.m. het besluit over de aanbesteding van de accountant. De bijeenkomst vindt plaats van 16.30-17.00 uur op het gemeentehuis in Bladel.

 • Resultaat Algemeen Bestuur 21 februari 2017

  Op 21 februari kwam het Algemeen Bestuur bijeen in Eersel.

 • Algemeen Bestuur 21 februari 2017

  Op dinsdag 21 februari 2017 vergadert het Algemeen Bestuur van 15.00-17.00 uur op het gemeentehuis in Eersel. Deze vergadering is openbaar. De agenda en stukken zijn bijgevoegd.

 • Tussenrapportage 2016

  Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 15 november 2016 de Tussenrapportage vastgesteld.

 • Algemeen Bestuur 15 november 2016

  Op 15 november 2016 vindt van 16.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Bergeijk een bijeenkomst plaats van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten. De agenda en stukken zijn bijgevoegd.

 • Resultaat Algemeen Bestuur 28 juni 2016

  Op 28 juni vergaderde het Algemeen Bestuur in het Huis van de Brabantse Kempen in Middelbeers. Jaarstukken over 2015 en begroting 2017 werden vastgesteld. Bijgevoegd zijn de documenten met betrekking tot de genomen besluiten.

 • Algemeen Bestuur 28 juni 2016

  Op dinsdag 28 juni 2016 vergadert het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten van 15.00-16.00 uur in het Huis van de Brabantse Kempen, Doornboomstraat 30 in Middelbeers. Het is een openbare vergadering. De stukken zijn bijgevoegd.

 • Voorlopige jaarcijfers SK 2015

  De Wet op de gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat voor 15 april onze voorlopige jaarcijfers van het voorgaande jaar ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op 15 maart 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten de voorlopige jaarrekening en jaarverslag over 2015 vastgesteld ten behoeve van de informatie aan de gemeenteraden en de jaarrekeningcontrole door de accountant. We vragen aandacht voor het feit, dat het voorlopige cijfers betreft. Deze kunnen nog wijzigen, omdat de afrekening van de gedecentraliseerde taken (jeugdhulp en Wmo begeleiding) meer tijd vraagt. Het verslag van de accountant volgt ook om die reden nog. In het Algemeen Bestuur van de SK op 28 juni wordt de jaarrekening en het jaarverslag, voorzien van een accountantsverklaring, definitief vastgesteld.

 • Concept begroting 2017 voor zienswijzen

  Op 19 april 2016 stelde het Dagelijks Bestuur de concept begroting voor 2017 vast en gaf deze vrij voor zienswijzen van de gemeenteraden. Gemeenteraden is gevraagd om voor 19 juni een zienswijze kenbaar te maken.

 • Resultaat Algemeen Bestuur 15 maart 2016

  Op 15 maart 2016 heeft de AB vergadering van de SK plaatsgevonden in het gemeentehuis van Bladel. Tijdens deze vergadering zijn de volgende documenten vastgesteld.

  • Samenstelling AB, DB, voorzitter en poho overleggen
  • Delegatiebesluit GRSK 2016

  Tevens is de besluitenlijst van de vergadering bijgevoegd.

 • Algemeen Bestuur 15 maart 2016

  Op dinsdag 15 maart vergadert het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten in de nieuwe raadszaal van de gemeente in Bladel. Deze vergadering is gepland van 15.30-16.30 uur. Hiervan is het eerste half uur een openbare bijeenkomst.

 • Resultaat Algemeen Bestuur 15 december 2015

  Op 15 december 2015 heeft de AB vergadering van de SK plaatsgevonden in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Tijdens deze vergadering zijn de volgende documenten vastgesteld.


  • Beantwoording zienswijzen Tussenrapportage SK 2015
  • Tussenrapportage SK 2015
  • Normenkader 2015
  • Kadernota 2017

  Tevens is de besluitenlijst van de vergadering bijgevoegd.

 • Agenda algemeen bestuur 15 december 2015

  Op 15 december 2015 vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten plaats van 15.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Agenda en stukken zijn bijgevoegd.

 • Besluit Algemeen Bestuur 16 juni 2015

   Informatie n.a.v. Algemeen Bestuur 16-6-2015

 • Agenda Algemeen Bestuur 16 juni 2015

  Op 16 juni 2015 vergadert het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten van 15.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Eersel. Het is een openbare vergadering waarvoor de agenda en stukken hieronder te vinden zijn.

 • Concept begroting 2016 voor zienswijze gemeenteraden

  Op 17 maart 2015 stelde het Dagelijks Bestuur de concept begroting voor 2016 vast en gaf deze vrij voor zienswijzen van de gemeenteraden.

 • Voorlopige jaarcijfers SK 2014

  Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten heeft op 17 maart de voorlopige cijfers voor 2014 vastgesteld. De per 1 januari 2015 gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, schrijft voor dat de jaarcijfers over het voorgaande jaar voor 15 april kenbaar gemaakt moeten worden bij de raden van de deelnemende gemeenten. Het bijbehorende jaarverslag en het verslag van de accountant volgen na vaststelling ervan in het Algemeen Bestuur van de SK op 16 juni. In het verslag worden de afwijkingen verklaard. Tevens wordt een besluit genomen over de resultaatbestemming per afdeling en per gemeente.

 • Kadenota begroting 2016

  Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten heeft de kadernota 2016 onlangs vastgesteld. De per 1 januari 2015 gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen schrijft voor dat het Algemeen Bestuur de kaders voor de begroting van het volgende jaar voor 15 april van het jaar voorafgaand aan de begroting kenbaar maakt bij de raden van de deelnemende gemeenten.

 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

  Op 16 december 2014 heeft het Algemeen Bestuur een gewijzigde regeling vastgesteld.

 • Besluit Algemeen Bestuur 16 december 2014

  Informatie n.a.v. vergadering Algemeen Bestuur 16-12-2014

 • Agenda Algemeen Bestuur 16 december 2014

  Op 16 december 2014 vergadert het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten van 15.00-16.15 uur in Eersel

 • Concept Tussenrapportage SK 2014

  Het DB van de SK heeft op 16 september 2014 de concept tussenrapportage 2014 en bijbehorende begrotingswijzigingen vastgesteld. Gemeenteraden zijn tot 7 november 2014 in de gelegenheid hun zienswijze in te dienen. De tussenrapportage inclusief begrotingswijzigingen worden door het AB op 18 november 2014 vastgesteld.

 • Tussenrapportage 2014, inclusief begrotingswijziging

  De SK heeft een tussenrapportage over 2014 in voorbereiding. Evenals voorgaande jaren wordt meteen een begrotingswijzigingsprocedure gevolgd. In het bijgevoegde document is de planning weergegeven. De zienswijzetermijn voor de gemeenteraden is van 16 september tot 4 november.

 • Jaarplan en begroting 2015

  Op 24 juni heeft het Algemeen Bestuur het jaarplan en de begroting voor 2015 "samen verder in een dynamische omgeving" vastgesteld. Daaraan voorafgaand heeft het bestuur ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen van de gemeenteraden.

 • Jaarverslag en Jaarrekening 2013

  Op 24 juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening over 2013. Deze stukken zijn door de accountant voorzien van een verklaring voor rechtmatigheid en getrouwheid op 21 mei 2014. Het algemeen bestuur heeft tevens ingestemd met het voorstel voor resultaatbestemming over 2013.

 • Algemeen Bestuur 24 juni 2014

  Op 24 juni 2014 van 15.00-17.00 uur vindt in de Donkhoeve te Oirschot de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten plaats. Het is een openbare bijeenkomst, die wordt voorgezeten door Ruud Severijns, burgemeester van Oirschot. Agenda en stukken voor het overleg zijn bijgevoegd.

 • zienswijze raden ontwerp begroting 2015 SK

  In de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 25 februari 2014 is de concept begroting 2015 (inclusief meerjarenraming tot 2018 en de begrotingswijziging 2014) voor de SK vastgesteld. Conform de Gemeenschappelijke regeling zijn de raden in de gelegenheid een zienswijze hierop kenbaar te maken. De termijn voor zienwijzen is in verband met de gemeenteraadsverkiezingen gesteld tot 1 juni 2014. Op 24 juni wordt, na beantwoording van de ingediende zienswijzen, het ontwerp vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

 • Tussenrapportage SK 2013

  Op 17 december heeft het AB een besluit genomen over de beantwoording van de zienswijzen en het vaststellen van de tussenrapportage. Beide documenten zijn bijgevoegd

 • Algemeen Bestuur 17 december 2013

  Het algemeen bestuur van de SK komt in een openbare bijeenkomst samen op 17 december van 15.00-17.00. De agenda en de stukken voor het overleg zijn bijgevoegd.

 • zienswijze voorstel en begrotingswijziging BGT SK

  Op 12 november 2013 heeft het DB ingestemd met het voorstel en de begrotingswijziging BGT SK. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om voor 14 januari 2014 een zienswijze kenbaar te maken bij het DB.

 • Voortgangsrapportage 2013

  Het DB heeft op 17 september 2013 de concept voortgangsrapportage 2013 vastgesteld. Gemeenteraden zijn tot 8 november 2013 in de gelegenheid hun zienswijze in te dienen. De voortgangsrapportage inclusief begrotingswijzigingen worden door het AB op 12 november 2013 vastgesteld.

 • Financiële stukken n.a.v. algemeen bestuur 21 mei 2013

 • Algemeen Bestuur 21 mei 2013

  Op 21 mei 2013 vergadert het Algemeen Bestuur van 15.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Op de agenda staat o.a. de begroting 2014 en de jaarrekening 2012. De vergadering is openbaar.

 • jaarplan en begroting 2014

  Op 19 maart 2013 heeft het DB van de SK hetr concept jaarplan en begroting 2014 inclusief meerjarenperspectief en begrotingswijziging 2013 vastgesteld en voor zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden van de Kempengemeenten.

 • Transities sociale domein Kempengemeenten

  De colleges van de vijf Kempengemeenten onderzoeken gezamenlijk de mogelijheden en onmogelijkheden van samenwerking met betrekking tot de drie transities in het sociale domein.

  1. Overheveling functie begeleiding van Awbz naar Wmo

  2. Invoering Wet werken naar Vermogen

  3. Overheveling jeugdzorg van provincie naar gemeenten

   

 • Voortgangsrapportage 2012

 • besluitenlijsten AB

 • Algemeen Bestuur 13 november 2012

  Op 13 november vindt de AB vergadering van de Samenwerking Kempengemeenten plaats van 15.00-15.30 op de gemeentewerf in Eersel.

 • Algemeen bestuur 19 juni 2012

 • jaarplan en begroting 2013

  Concept jaarplan en begroting 2013. Vastgesteld door het DB op 3 april 2012. Voor zienswijzen bij te gemeenteraden tot 4 juni 2012. Vastgesteld in de vergadering van het AB op 19 juni 2012.

 • bestuursopdracht vernieuwing en versnelling samenwerking

   

  In de bijeenkomst van het AB van de SK op 17 januari is gesproken over de bestuursopdracht vernieuwing en versnelling van de samenwerking. De vijf colleges van de Kempengemeenten hebben uitgesproken dat zij de onderlinge samenwerking op korte termijn willen vernieuwen en versnellen. Zij starten een onderzoek naar de mogelijkheden en verwachten eind maart 2012 de eerste resultaten.

 • algemeen bestuur 17 januari 2012

 • businesscase SSC

 • algemeen bestuur 15 november 2011

  Het algemeen bestuur van de SK vergadert op 15 november 2011 in Bergeijk.

  De agenda en de stukken voor de bijeenkomst zijn hier te downloaden

 • Mandaatregeling en mandaat- en ondermandaatregister

 • jaarverslag en jaarrekening

 • concept tussentijdse rapportage SK 2011

 • Algemeen bestuur 24 mei 2011

 • Dagelijks Bestuur

 • Resultatendocument 2010

 • Algemeen Bestuur

 • Jaarverslag en jaarrekening 2008

 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten