Armoedemonitor

Hoe zit het met de armoede in Kempengemeenten? Op het moment voert het RDC (Rural Data Center) de zogenaamde armoedemonitor uit. Daarbij wordt gekeken naar wat het bereik is van inkomensondersteunende regelingen. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: "Hoeveel mensen die recht hebben op ondersteuning (de ‘kwetsbare groep’) maakt hier ook daadwerkelijk gebruik van?" Op basis van de inzichten kunnen we als gemeente bepalen welke regelingen effectief zijn. Ook weten we zo in welke wijken veel kwetsbaren wonen, die op basis van hun lage inkomen wel recht hebben op ondersteunende regelingen, maar hier in de praktijk nog geen gebruik van maken. Misschien weten ze bijvoorbeeld niet van het bestaan of denken ze dat ze er niet voor in aanmerking komen. Op basis van de armoedemonitor kunnen we als gemeente dus ook gaan bedenken hoe we deze groep wél gaan bereiken.

Pilot meldingen openbare ruimte

Aan het RDC is gevraagd of zij alle meldingen in het kader van beheer openbare ruimte, die bij de Kempengemeenten in de afgelopen tien jaar verzameld zijn, te analyseren. Door het visueel in kaart brengen van deze meldingen, worden relaties en ritmes zichtbaar, waar vervolgens dienstverlening beter op gestuurd kan worden. In samenwerking met HAS Hogeschool zijn onderzoeksrapporten opgesteld. Deze zijn onderaan deze pagina te downloaden. In 2019 wordt er gewerkt aan het vertalen van deze analyses in beleid. Momenteel zijn studenten van Avans Hogeschool bezig met een vertaalslag van alle data uit de openbare ruimte naar mogelijk (nieuw) beleid.

Pilot monitor sociale dienst

Het RDC maakt op dit moment inzichtelijk welke sociale voorzieningen er per buurt in de Kempengemeenten worden gebruikt. De sociale voorzieningen die zijn meegenomen zijn: participatiewet uitkeringen, WMO-voorzieningen en voorzieningen rond jeugdhulp. De eerste fase in dit onderzoek is het visueel maken van deze gegevens, om een beter zicht te krijgen op de stapeling van voorzieningen in huishoudens. Vervolgens wordt er gekeken welke eventuele vervolgvragen dit oproept.

Pilot economie Bladel

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor gemeente Bladel. Daarbij wordt beoordeeld waarop de focus moet komen te liggen. Er is begonnen met een pilot voor Hoogeloon. Het is daarbij van belang om te weten of Hoogeloon een woonkern (of forensendorp) is en of er sprake is van veel economische activiteiten. Door data over alle economische activiteiten te verzamelen en het zichtbaar te maken in een kaart, wordt beoordeeld of Hoogeloon als woonkern kan worden gezien. Daarnaast zijn studenten van Avans Hogeschool momenteel bezig met een vertaalslag van deze data voor eventueel (nieuw) beleid.

Pilot spitsuurstromen

Het doel van de pilot spitsuurstromen is inzicht krijgen in de verkeersstromen binnen de Kempen op gebiedsniveau. Met deze kennis kunnen verkeersstromen worden gereguleerd, waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot. Momenteel wordt er onderzocht op welke wegen de verkeersstromen het grootst zijn en welk soort voertuigen de weg gebruiken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar landbouwverkeer, bedrijfsverkeer, onderwijsverkeer (middelbaar en hoger) verkeer voor zorg/ziekenhuis, recreatieverkeer en woon-werkverkeer.

Pilot visie op buitengebied

Met deze pilot wordt beoogd een integrale visie te ontwikkelen voor het buitengebied. Het doel is om alle betrokkenen een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van de huidige situatie in het buitgebied. Zo kan er intern meer sturing worden geven en is het voor externe partijen duidelijk welke richting de gemeente op wil. Hiervoor gaat het RDC alle gegevens omtrent het buitengebied visueel samenbrengen in een overzichtelijke kaart.

Postcode 6-bestand

De visualisaties van het postcode 6-bestand zijn te zien in onderstaande YouTube-video en te downloaden op onze pagina 'De Kempen in cijfers'.

Meer weten over deze of andere pilots? Stuur dan een e-mail naar ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?