Gemeente Reusel-De Mierden vroeg aan het RDC of het mogelijk is om een nieuwe efficiënte strooiroute op te stellen aan de hand van beschikbare datasets. Het RDC heeft vervolgens alle beschikbare data die van invloed is op de keuzes binnen het beleid en prioritering binnen de route verzameld en visueel samengebracht.

Dit zijn de overzichten van busroutes, zwaar-verkeerroutes (landbouwroutes), industrieterreinen, fietsroutes, gebiedsontsluitingswegen, erfgoedtoegangsweg, veiligheidsvoorzieningen, zorginstellingen, bejaardentehuizen, sportvoorzieningen, scholen, kinderopvanglocaties, kerken, winkelcentrum, pleinen en gemeenschapshuizen. Door het combineren van deze overzichten is hieronder de nieuwe strooiroute zichtbaar. Hieronder is de visualisatie te vinden. Deze nieuwe strooiroute vormde de basis voor het nieuwe beleidsplan voor gladheidsbestrijding.

Strooiroutes visualisatie

Meer weten over deze of andere pilots? Stuur dan een e-mail naar ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.