Informatie over Rural Data Center Kempengemeenten

Waarom de Kempen en niet een andere regio?

In 2016 werden de Brabantse Kempen als eerste plattelandsregio in de wereld uitgeroepen tot één van de 21 slimste regio’s van de wereld. Dat toont aan hoe innovatief en voortvarend de Kempengemeenten zijn. Het project Datagedreven Kempengemeenten en het Rural Data Center (RDC) zijn daar een uitwerking van.

Waarom lokale aanpak en niet via Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)?

De VNG heeft in de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch een Data Science Hub, waar gemeenten, die zich aan het oriënteren zijn op datagedreven werken, worden geholpen aan voorbeelden bij het aanjagen van het project. Datagedreven Kempengemeenten en het RDC zijn voorbeelden die door de VNG worden ingezet om andere gemeenten te inspireren. Regelmatig ontvangen we in het RDC gemeenten die een kijkje in de keuken komen nemen. Op het platteland zijn de Kempen pioniers met datagedreven werken.

Is voldoende kennis bij gemeenten aanwezig?

Op dit moment is onvoldoende kennis binnen de Kempengemeenten om volledig eigenhandig datagedreven te gaan werken. Dit zit vooral in het samenstellen van de juiste indicatoren voor een statistisch verantwoorde analyse en het doen van data-analyse. Vandaar dat de Kempengemeenten kijken vanuit welke organisaties specifieke kennis aan het RDC te verbinden is. Door de samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de noodzakelijke kennis, die niet binnen de gemeenten aanwezig is, naar de Kempen gehaald.

De kracht van dorpen is een kleine afstand tussen burger en bestuur. In hoeverre is dit een belemmering voor datagestuurde besluitvorming?

Een van de aanleidingen voor de Kempengemeenten om datagedreven te gaan werken is om meer maatwerk mogelijk te maken. Voorheen was er onvoldoende informatie beschikbaar om beleidkeuzes per kern te maken. Dat moet met datagedreven werken beter mogelijk worden. Daarnaast beschikken inwoners in de toekomst zelf ook over meer informatie in hun omgeving via deze website, waardoor politieke keuzes door raad en college beter uitgelegd kunnen worden.

Welke veranderingen worden verwacht door het gebruik van de data binnen de gemeente?

De Kempengemeenten streven naar meer maatwerk in het beleid, een kwalitatief nog betere dienstverlening en de mogelijkheid om beter te kunnen informeren over keuzes die er gemaakt zijn bij de gemeenten.

Leidt gezamenlijk dataonderzoek uiteindelijk ook tot meer regionaal beleid en uitvoering?

In het Rural Data Center worden verschillende onderzoeken voor de vijf Kempengemeenten gezamenlijk uitgevoerd. Dit kan leiden tot regionaal beleid. Echter op het moment dat de beleidsvraag bij het RDC bekend wordt is het besluit voor regionaal beleid al genomen. Daar heeft het RDC geen rol in.

Wordt de data ook commercieel ingezet voor organisaties binnen de Kempen?

Wanneer (commerciële) organisaties binnen de Kempen met een vraag zitten die ze graag binnen het RDC samen met de Kempengemeenten en het CBS willen beantwoorden is er zeker een mogelijkheid om dit gezamenlijk op te pakken. Daarvoor kunnen organisaties contact opnemen met ruraldatacenter@kempengemeenten.nl. De  verwerkte datasets worden niet commercieel aan derden verstrekt, maar zijn en blijven eigendom van de Kempengemeenten en/of het CBS.

In hoeverre gaat het bestuur ‘leunen/steunen’ op de statistische gegevens?

Het gebruik van data is ondersteunend en een aanjager en kan nooit gezien worden als de exacte waarheid. Het gebruik van statistische gegevens zetten de Kempengemeenten in om vraagstukken op te lossen, maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en om meer informatie in een totaalplaatje te kunnen delen. Het in de lokale context plaatsen van de gegevens en het in gesprek gaan hierover is essentieel.

Data is nog geen informatie. Hoe zorg de gemeente voor inhoudelijke uitleg en interpretatie?

Door het combineren van verschillende datasets worden analyses mogelijk die zonder de samenwerking met het CBS niet of onvoldoende mogelijk zijn. Deze visualisaties geven een beeld van de feiten die in de context van de locatie geplaatst moeten worden en geanalyseerd door specialisten op het thema. Het CBS ondersteunt de Kempengemeenten in het vinden van de juiste indicatoren voor het datagedreven beantwoorden van vraagstukken. Vervolgens zijn het de inhoudelijk specialisten van de gemeenten die hun inhoudelijke kennis inzetten om de gegevens om te zetten in een concreet antwoord op het beleidsvraagstuk.

Hoe wordt het RDC gekoppeld aan andere data initiatieven zoals gemeentelijke open data portals?

Alle datasets die in het RDC gebruikt worden voor de uitgevoerde onderzoeken zijn open data. Gevisualiseerd zijn op deze websites de gegevens in te zien. Op termijn komen de datasets ook downloadbaar beschikbaar.

Op welke wijze wordt de data beschermd?

Alle datasets die gebruikt worden voor de datagedreven onderzoeken zijn geanonimiseerd en niet te herleiden tot een persoon. Het CBS is expert in het anonimiseren van datasets en heeft vanuit de Wet op de Statistiek het omgaan met privacygevoelige gegevens vastgelegd in haar werkprocessen.

Gaan de Kempengemeenten nu ook samenwerken met UDC Eindhoven en anderen?

Er bestaat een landelijk netwerk van gemeenten die samenwerken met het CBS². Het RDC is hier ook onderdeel van. In de praktijk blijkt dat ieder onderzoek in een UDC of RDC niet een-op-een te kopiëren valt naar een andere gemeente, maar dat overal lokale indicatoren gelden. Zeker het verschil tussen stedelijk en landelijk gebied is daarin zichtbaar. Op regionaal niveau vindt er wel inhoudelijk afstemming plaats met UDC Eindhoven om eventuele regionale onderzoeken gezamenlijk op te pakken.

Hoe kan ik met het RDC samenwerken?

Medewerkers van de Kempengemeenten kunnen een casus aan ons voorleggen via ons online pilotfiche.

Heeft u gevonden wat u zocht?