Het Dagelijks Bestuur van de GR Samenwerking Kempengemeenten vergadert op dinsdag 20 december 2022

Agenda

1

Opening

2

Verslag vorige vergadering d.d. 5-12-2022

3

Mededelingen en ingekomen stukken

4

Aanvulling op het informatiebeveiligingsbeleid Kempengemeenten, GRSK en KempenPlus

5

Personeelshandboek

6

Opnieuw Verbinden

6.a

Frictiekosten

6.b

Samenstelling bestuurscommissies en voorbereidingscommissies

6.c

Overdracht oud DB naar nieuw DB

6.d

Afronding traject Opnieuw Verbinden

7

Rondvraag

8

Sluiting