Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten vergadert op dinsdag 22 november in het gemeentehuis van Bergeijk.

Agenda

1

Opening

2

Besluitenlijst vorige vergadering DB d.d. 18-10-2022

3

Mededelingen en ingekomen stukken

4

TPM

5

Voortgang Kadernota 2024

6

Contractverlenging accountant

7

Normenkader accountantscontrole

8

Controleprotocol bedrijfsvoeringskosten

9

Controleprotocol programmakosten

10

Controleprotocol loonkosten

11

Concept beantwoording ontvangen zienswijzen begroting

12

Opnieuw Verbinden

13

Vaststellen GR

14

Werkwijze bestuurscommissie

15

Voorbereiding agenda AB d.d. 06-12-2022

16

Rondvraag

17

Sluiting