Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten vergadert op 30 juni 2022 in Eersel. Aansluitend is vergadering van Algemeen Bestuur.

Agenda

1

Opening

2

Verslagen vorige vergaderingen 12-4-2022 en 24-5-2022

Ter vaststelling

3

Mededelingen en ingekomen stukken

  • Mededelingen vanuit de taakvelden
  • Mededelingen vanuit bestuur en directie

Ingekomen stuk: brief Provincie Noord-Brabant interbestuurlijk toezicht

4

Voorstel benoeming functionaris gegevensbeheer mevrouw R. de Zwart

Voorstel akkoord te gaan met de benoeming van Relinde de Zwart als functionaris gegevensbescherming (FG).

5

Jaarrapportage Archief- en informatiebeheer 2021

6

Begroting 2023

Vaststellen begroting 2023 incl. beantwoording zienswijzen
Vaststellen begrotingswijziging 2022

6.a

Gemeente Bladel: zienswijze

6.b

Gemeente Reusel-De Mierden: zienswijze

6.c

Gemeente Oirschot: zienswijze

6.d

Gemeente Eersel: geen zienswijze

De raad van de gemeente Eersel heeft op 2 juni 2022 besloten om geen zienswijze in te dienen op zowel de ontwerpbegroting 2023-2026 als de begrotingswijziging 2022 van de Samenwerking Kempengemeenten.

6.e

Beantwoording zienswijzen

instemmen met bijgevoegde nota van zienswijzen
Ter advisering aan AB

7

Kostenverdeling GRSK

Ter advisering aan AB

8

Opnieuw Verbinden

  • Besluiten- en actiepuntenlijst Stuurgroep
  • Mijlpalenplanning

8.a

Frictiekosten

Ter besluitvorming

8.b

Principeakkoord sociale leidraad

Ter vaststelling. Leden van de vakbond hebben positief gereageerd op het principe akkoord. Aan de aangesloten besturen gevraagd ook akkoord te gaan met principe akkoord zodat daarna in het BLO leidraad vastgesteld en getekend kan worden.

8.c

Governance

Stand van zaken besluiten van de colleges

8.d

Delegatie / mandaat

Stand van zaken besluiten van de colleges

9

Voorbereiding agenda AB 30-6-2022

10

Rondvraag

11

Sluiting