Het Dagelijks Bestuur vergadert op 18-4-2023.

Agenda vergadering DB 18-4-2023

1

Opening

2

Ingekomen stukken: Ledenbrief WSGO inz. CAO SGO

3

Besluitenlijst vorige vergadering DB 7-3-2023

4

Jaarrapportage FG

5

Brief Provincie inz. archiefbeheer

6

Mededelingen vanuit bestuurscommissies

  • Mededelingen vanuit de taakvelden
  • Mededelingen vanuit bestuur en directie

7

Jaarstukken 2022

8

Begroting 2025

9

Rondvraag