Als Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) voeren we een aantal wettelijke taken uit voor de deelnemende gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Deze taken zijn aan de Samenwerking Kempengemeenten opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

De privacyverklaring is geactualiseerd op 03-01-2024.

Privacyverklaring

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel – De Mierden. Tot de gemeenschappelijk regeling behoren de onderdelen:

 • Shared Service Center (SSC de Kempen)
 • Maatschappelijke Dienstverlening (MD de Kempen)
 • Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH de Kempen)

Voor de GRSK staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website centraal. De GRSK gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De GRSK verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Functionaris Gegevensbescherming

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de GRSK een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor de GRSK bekleedt mevrouw R.I. de Zwart deze functie. Zij is bereikbaar via fg@kempengemeenten.nl. Onze FG is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG013847.

Daarnaast is er een Privacy Officer aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy.

Gebruik van persoonsgegevens

De GRSK verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u, die de GRSK alleen verwerkt als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier op de website van de GRSK of diens afdelingen wordt ingediend.
 • Voor het leggen van contact met u.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de GRSK.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zal u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven. 

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gebruik bodycams

Bij het gebruik van bodycams worden persoonsgegevens verwerkt. Wanneer betrokkenen identificeerbaar in beeld zijn, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Eveneens gelden de bepalingen uit de Beleidsregels Cameratoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder geven we aan op welke wijze en met welk doel de gemeente deze persoonsgegevens verwerkt.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens door middel van het gebruik van bodycams is het vergroten van het veiligheidsgevoel van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en het beperken en mogelijk voorkomen van aantal en ernst van incidenten. De gegevens worden niet op enigerlei wijze als personeelsvolgsysteem (bijvoorbeeld voor beoordelingsgesprekken) gebruikt.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen als werkgever van de BOA's. De gemeente heeft als werkgever een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers bij de uitoefening van de opgedragen taken.

Opslag

De gemeente gaat zorgvuldig om met het beeldmateriaal van de bodycam. De beelden worden versleuteld opgeslagen. Bij ontvreemding van de bodycam kunnen de beelden niet worden uitgelezen en/of bekeken. De bodycams zijn niet verbonden met het internet en zijn niet gekoppeld aan andere applicaties.

Bewaartermijnen

Het is een verplichting om de beelden na 28 dagen te verwijderen en vernietigen op basis van Archiefwet, tenzij sprake is van een incident met betrekking tot de veiligheid van een BOA. In het geval van een incident met betrekking tot de veiligheid van een BOA worden de beelden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de strafrechtelijke en/of civielrechtelijk afhandeling van het incident.

Wie mag de beelden bekijken

Alleen geautoriseerde functionarissen van de gemeente mogen de opnames bekijken en uitsluitend als het past binnen de doelstelling van het vergroten van de veiligheid van de BOA’s. Daarnaast heeft elke betrokkene (de gefilmde burger of handhaver) recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Alle betrokkenen kunnen een inzageverzoek opsturen volgens de procedure vermeld op deze pagina. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Hoe zijn beelden op te vragen

Een inzageverzoek in camerabeelden dient per brief ingezonden te worden aan:

Samenwerking Kempengemeenten
t.a.v. team Toezicht en Handhaving
Betreft: inzageverzoek beelden bodycam
Postbus 220
5520 AE  Eersel            

Een dergelijk verzoek kan per reguliere post of per mail, via handhaving@kempengemeenten.nl, met als onderwerp “inzageverzoek beelden bodycam” worden ingediend. Het uitleesverzoek dient minimaal te bevatten:

 • Organisatie, naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres van verzoeker;
 • Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen;
 • Een ondertekening (handtekening, plaats en datum) en de overige elementen die vanuit de wet- en regelgeving zijn vereist. Tegen het besluit om niet te voldoen aan het verzoek staat bezwaar en beroep open.

Bewaren van persoonsgegevens

De GRSK bewaart uw verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De GRSK verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De GRSK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

De GRSK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene een aantal rechten waarmee u onder andere het gebruik van uw persoonsgegevens door de GRSK kunt controleren. Deze rechten zijn:

Mocht u gebruik willen maken van deze rechten kunt u een afspraak maken met de GRSK om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw websitebezoek

De GRSK gebruikt technische, functionele en analytische cookies (cookies voor websitestatistieken). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Wilt u meer weten over cookies, lees dan de informatie over cookies.

Kempen Interventie Team (KIT) privacyverklaring

Het Kempen Interventieteam (KIT) is een samenwerkingsverband tussen de acht Kempengemeenten, Politie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. De Kempengemeenten zijn de gemeente Best, Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre. 

Het team controleert locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van bepaalde misstanden. De gebruikers van de locatie lijken zich niet te houden aan de wet- en regelgeving. Het kan daarbij gaan om (illegale) bewoning, strijdig gebruik van het pand, brandveiligheid, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), prostitutie, drugs of mensenhandel. Om goed te helpen, gebruikt het KIT persoonsgegevens. Wij leggen graag uit waarom en hoe wij deze gebruiken.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Het Kempen Interventie Team gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Kempen.

Welke gegevens gebruiken wij?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • Kentekens

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Het KIT controleert regelmatig locaties waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van het niet voldoen aan wet- en regelgeving of van andere misstanden. 

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Op basis van de volgende wetten gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer
 • Wet Basisregistratie Personen
 • WABO
 • APV
 • WPG
 • Drank- en Horecawet

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

De convenantspartners zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de gegevens. De gegevens worden bij de partners alleen verwerkt door personen die rechtstreeks bij de ingebrachte casussen betrokken zijn. Dit betreft medewerkers van:

 • de betrokken politie-eenheden;
 • de gemeenten op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (toezichthouders, medewerkers Integrale Veiligheid);
 • de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en;
 • de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. 

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte. Ze worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel of de doeleinden en maximaal 5 jaar na het afsluiten van het probleem of knelpunt. Verder worden de termijnen van de Archiefwet in acht genomen. 

Uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen de gegevens langer worden bewaard in een niet tot betrokkene herleidbare vorm.

Datum verklaring: 16 januari 2024 

Meer weten?

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de GRSK omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement. Een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen de GRSK kunt u vinden in het register van verwerkingen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kempengemeenten.nl

GRSK

Postadres: Postbus 11 | 5540 AA | Reusel

Bezoekadres: Kerkplein 3 | 5541KB | Reusel

E-mail: info@kempengemeenten.nl

Telefoonnummer: 0497-361636

KvKnummer: 17285571

Privacybeleid Sociaal Domein Kempengemeenten

Dit document wordt in 2023 geactualiseerd.

Niet gevonden wat u zocht?