Als Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) voeren we een aantal wettelijke taken uit voor de deelnemende gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Deze taken zijn aan de Samenwerking Kempengemeenten opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

De privacyverklaring is geactualiseerd op 7-6-2023.

Privacyverklaring

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel – De Mierden. Tot de gemeenschappelijk regeling behoren de onderdelen:

 • Shared Service Center (SSC de Kempen)
 • Maatschappelijke Dienstverlening (MD de Kempen)
 • Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH de Kempen)

Voor de GRSK staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website centraal. De GRSK gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De GRSK verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Functionaris Gegevensbescherming

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de GRSK een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor de GRSK bekleedt mevrouw R.I. de Zwart deze functie. Zij is bereikbaar via fg@kempengemeenten.nl. Onze FG is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG013847.

Daarnaast is er een Privacy Officer aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy.

Gebruik van persoonsgegevens

De GRSK verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u, die de GRSK alleen verwerkt als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier op de website van de GRSK of diens afdelingen wordt ingediend.
 • Voor het leggen van contact met u.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de GRSK.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zal u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven. 

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaren van persoonsgegevens

De GRSK bewaart uw verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De GRSK verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De GRSK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

De GRSK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene een aantal rechten waarmee u onder andere het gebruik van uw persoonsgegevens door de GRSK kunt controleren. Deze rechten zijn:

Mocht u gebruik willen maken van deze rechten kunt u een afspraak maken met de GRSK om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw websitebezoek

De GRSK gebruikt technische, functionele en analytische cookies (cookies voor websitestatistieken). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Wilt u meer weten over cookies, lees dan de informatie over cookies.

Meer weten?

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de GRSK omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid(externe link) en privacyreglement(externe link). Een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen de GRSK kunt u vinden in het register van verwerkingen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kempengemeenten.nl

GRSK

Postadres: Postbus 11 | 5540 AA | Reusel

Bezoekadres: Kerkplein 3 | 5541KB | Reusel

E-mail: info@kempengemeenten.nl

Telefoonnummer: 0497-361636

KvKnummer: 17285571

Privacybeleid Sociaal Domein Kempengemeenten

Dit document wordt in 2023 geactualiseerd.

Niet gevonden wat u zocht?