Op 22-2-2022 heeft vergadering Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Hier vindt u een overzicht van de genomen besluiten.

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten 22-2-2022
OnderwerpBesluit
Bestuursmutaties

Portefeuillehouders Maatschappelijke Dienstverlening: de heer A. van Beek en mevrouw E. Langens zijn lid i.p.v. agendalid. 
Voor het AB zijn alleen de collegeleden uitgenodigd. Secretarissen zijn formeel geen AB lid. De werkafspraak wordt gecontinueerd dat de gemeentesecretarissen als adviseur van hun college ook -als toehoorders- worden uitgenodigd voor vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
Rekening houdend met deze wijzigingen gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde taakverdeling van bestuur.

Verslag vorig overleg 23-11-2021Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Kadernota 2023De voorzitter stelt voor dat het AB instemt met voorstel van DB om de Kadernota 2023 vast te stellen rekening houdend met de kritische opmerking dat SK kijkt naar mogelijke besparingen. Deze kunnen dan opgenomen worden in de komende begroting. Ook roept hij gemeenten op om zelf een bruto-nettoberekening te maken op de onderdelen waarvoor gemeenten gecompenseerd zijn of worden. Power BI wordt wel toegevoegd in de Kadernota 2023.
Het AB stemt in met voorstel om de Kadernota 2023 vast te stellen rekening houdend met de opmerkingen en informeert de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten over dit besluit.
 

Klik op de link om naar de Kadernota 2023 te gaan.