Op 23 november 2021 heeft vergadering Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Hieronder vind u een overzicht van de genomen besluiten.

Resultaat vergadering Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten 23-11-2021
Onderwerp Besluit

Taakverdeling bestuur SK 

Actualiseren taakverdeling vanwege wisseling voorzitterschap AB en DB van mevrouw Callewaert naar de heer Wouters. Het DB heeft voorgesteld dat de heer Bosma het voorzitterschap van de heer Wouters van portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering overneemt. 
De heer Wouters zal namens gemeente Eersel wel lid blijven van portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering i.p.v. de heer Kraaijeveld. Rekening houdend met deze wijzigingen gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde taakverdeling van bestuur. 

Verslag vorige vergadering 29 juni 2021 Er zijn geen op- of aanmerkingen op het concept verslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
Tussentijdse rapportage Het algemeen bestuur stelt de Tussentijdse Rapportage vast.
Controleprotocol bedrijfsvoering Het controleprotocol bedrijfsvoering wordt door de vergadering vastgesteld
Normenkader voor de accountantscontrole Het normenkader voor de accountantscontrole wordt door de vergadering vastgesteld. 
Opnieuw Verbinden De gemeenten hebben via voorgenomen besluiten aangegeven welke dienstverlening gewenst is vanuit SK. Er volgt een inventarisatie in samenspraak met gemeenten hoe dit verder te organiseren. Op moment dat gemeenten hun OR-en om advies hebben gevraagd, volgen definitieve besluiten. Deze worden dan aan DB voorgelegd om vervolgens als opdracht te worden meegegeven aan de directeur SK voor nadere uitwerking. Afgesproken is dat er op 1 december 2021 door de 5 gemeenten adviesaanvragen naar de gemeentelijke OR-en worden gestuurd.

Klik op de link om naar de Tussentijdse Rapportage 2021 te gaan.