Besluiten uit de vergadering van Algemeen Bestuur van 17-11-2020  

Besluiten uit de vergadering AB 17-11-2020

Onderwerp

Besluit

Verslag vorig overleg d.d. 23-6-2020 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Tussentijdse rapportage 2020 Het AB stelt de Tussentijdse rapportage 2020 vast.
Ontvangen zienswijzen Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het is nog niet behandeld in de raad of college van gemeente Reusel-De Mierden. Indien er alsnog een zienswijze is, dan wordt dit kenbaar gemaakt aan SK.
Begrotingswijziging 2020 Het AB gaat akkoord met het voorstel tot begrotingswijziging 2020.
Begrotingswijziging 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Het AB gaat akkoord met het voorstel tot begrotingswijziging 2021 en meerjarenraming.
Wijziging financiële verordening 212 Het AB heeft de financiële verordening op grond van Gemeentewet artikel 212 vastgesteld.
Normenkader 2020 Het AB heeft het Normenkader 2020 vastgesteld.
Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 voor Opnieuw verbinden Het AB gaat akkoord met voorstel tot budgetoverheveling.
Controleprotocol bedrijfsvoering Het AB stelt het controleprococol bedrijfsvoering vast.
Nieuwe afspraken met accountant Het AB gaat akkoord met voorstel om directeur te machtigen om offerte accountancy op te vragen. 

Klik op de link om naar de Tussentijdse Rapportage 2020 te gaan.
Klik op de link om naar de Begrotingswijzigingen 2020 en 2021 te gaan.