Besluitenlijst  Algemeen Bestuur 17 december 2019

Onderwerp

Besluit

Samenstelling bestuur

Rekening houdend met onderstaande mutaties worden de samenstelling van bestuur vastgesteld. Na het laatste AB van 25 juni 2019 waarin wijzigingen zijn doorgevoerd, hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan.

Oirschot: Vanwege het vertrek van de heer A. de Jong is mevrouw S. Willems aangesteld als gemeentesecretaris. De heer J. Heijman is vertrokken als wethouder. Hiervoor is nog geen plaatsvervanger aangesteld.

Reusel-De Mierden: Op 10 december 2019 wordt mevrouw A. van de Ven geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. Mevrouw J. Eugster heeft afscheid genomen op 13 december 2019.

Bergeijk: De heer W. Wouters heeft afscheid genomen als gemeentesecretaris. De heer H. Loos is benoemd tot gemeentesecretaris.

Eersel: Vanwege het vertrek van de heer J. Vos is de heer W. Wouters geïnstalleerd als nieuwe burgemeester op 18 juni 2019. Onder punt 2 wordt dit formeel vastgelegd in de samenstelling van het bestuur.

Voorstel wijzigingen bestuur

Aanvullend op de memo stemt de vergadering in met het besluit van het DB dat mevrouw A. van de Ven het voorzitterschap van PoHo Maatschappelijke Dienstverlening overneemt. 

Rekening houdend met bovenstaande aanvulling wordt het voorstel in de memo vastgesteld.

Brief gemeente Oirschot inzake besluit sociaal domein

AB stemt in met het voorstel van het DB

Brief gemeente Eersel inzake uitgangspunten bezoldiging topfunctionarissen.

Het AB stemt in met de voorgestelde beantwoording van de brief.

Tussentijdse Rapportage

Vastgesteld

Verordening 212

Vastgesteld

Verordening 213

Vastgesteld

Normenkader voor de accountantscontrole 2019

Vastgesteld

Controleprotocol voor de accountantscontrole bedrijfsvoering GRSK

Vastgesteld

Voorstel afrekening ISD 2019

AB is akkoord met het voorstel. 

Klik op de link voor de vastgestelde tussentijdse rapportage 2019

De officiële bekendmakingen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten worden gepubliceerd op overheid.nl.

Bekendmakingen van Samenwerking Kempengemeenten