Besluitenlijst Algemeen Bestuur 18 februari 2020

Onderwerp

Besluit

Samenstelling bestuur

Conform advies besloten

Ingekomen stukken:

  • Brief van Provincie Noord-Brabant inzake evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019
  • Brief Reusel-De Mierden  inzake aanwijzen leden algemene besturen van verbonden partijen

Voor kennisgeving aangenomen

Verslag vorig overleg 17-12-2019

Vastgesteld

Kadernota GRSK

Voorstel kadernota: M.b.t. Nieuwe initiatieven, pagina 34, is het voorstel van DB zoals in het overzicht in de kadernota onder de portefeuillehouders bedrijfsvoering aangegeven.
Met betrekking tot de nog openstaande punten is het voorstel van DB:

  • VTH extra werkzaamheden op het gebied van milieu, nee maar kosten over 2020 wel opnemen in begrotingswijziging
  • VTH Extra werkzaamheden BAG, ja
  • VTH Formatiebudget teamcoördinator, ja

M.b.t. een taakstelling op de begroting: Het AB neemt kennis van de opdracht van het DB aan de directeur m.b.t. het onderzoek naar de mogelijkheden m.b.t. taakstelling/besparing en stemt daarmee in.
Het voorstel luidt: Het DB draagt de directeur op om bij de behandeling van de begroting GRSK in overleg met de gemeenten een voorstel met daarin verschillende scenario’s voor te leggen, waarin de mogelijkheden en de consequenties van een taakstelling/besparing zijn uitgewerkt, waarbij gedacht wordt in de orde van grootte van 500.000 euro.
Over de werkwijze m.b.t. het overleg met de gemeenten wordt besloten dat het overleg met de directeur door de gemeentesecretarissen wordt gevoerd.

Klik op de link om de vastgestelde Kadernota GRSK 2021 te bekijken.