Op 23 februari 2021 heeft vergadering Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Hieronder vind u een overzicht van de genomen besluiten.

Resultaat vergadering Algemeen Bestuur 23-2-2021
Onderwerp Besluit

Bedrijfsvoering: Kadernota 2022 en meerjarenperspectief

Het AB stelt hierna de kadernota 2022 vast en informeert de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten over dit besluit.

Machtiging verlenging contract accountant

Er worden geen bijzonderheden vermeld of vragen gesteld over dit voorstel. Het AB stemt in met het voorstel.