Besluiten uit vergadering van Algemeen Bestuur 23-06-2020

  Resultaten uit vergadering AB 23-6-2020

  Ingekomen stukken:
  a. Brief Provincie inz. inzendtermijn toezichtinformatie IBT Archief-en informatiebeheer

  b. Brief Provincie interbestuurlijk toezicht beleidskader en uitvoeringsprogramma

  c. Brief Provincie inz. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2019

  d. Zienswijze Reusel-De Mierden op de begroting

  e. Brief zienswijze Eersel ontwerpbegroting GRSK 2021

  Voor kennisgeving aangenomen

  Verslag vorig overleg 18-2-2020

  Het verslag wordt vastgesteld

  Jaarstukken 2019

  Akkoord met het voorstel

  1. Het jaarverslag en jaarrekening 2019 vast te stellen conform de bijgevoegde stukken;
  2. De overschrijdingen van budgetten, die opgenomen zijn in de jaarrekening en toegelicht worden in het jaarverslag, te autoriseren;
  3. Kennis te nemen van het Rapport van bevindingen van de externe accountant;
  4. Te besluiten om het positieve resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten op basis van de bijgevoegde specificatie.
  Begroting 2021

  Akkoord met het voorstel.

  1. Instemmen met beantwoording van de zienswijzen
  2. Vaststellen van de begroting GRSK 2021
  Verlenging contract accountant

  Het AB stemt in met het voorstel voor verlenging van het contract met de accountant met een jaar (controlejaar 2020).

  Klik op de link om naar de jaarstukken GRSK 2019 te gaan.

  Klik op de link om naar de begroting GRSK 2021 te gaan.