Op 29 juni 2021 heeft vergadering Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Hieronder vind u een overzicht van de genomen besluiten.

Resultaat vergadering Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten d.d. 29-6-2021
OnderwerpBesluit

Voorstel wijziging klachtenregeling SK

Het AB stemt in met het voorstel.

Overeenkomst met accountant

Ter kennisgeving aangenomen.

Brief van Provincie Noord-Brabant inzake Interbestuurlijk  Toezicht Beleidsproducten 2021

Ter kennisgeving aangenomen.

Verslag Algemeen Bestuur d.d. 23 februari 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarstukken 2020

Er zijn geen opmerkingen over de jaarstukken over 2020

Begroting SK 2022 en beantwoording zienswijzen

De begroting wordt vastgesteld.

Vaststellen begrotingswijziging GRSK 2021

Het AB stemt in met het voorstel onder verwijzing naar de wijzigingen die vermeld staan op de pagina's 43 t/m 45.

Ga naar de vastgestelde Begroting SK 2022

Ga naar de vastgestelde Jaarrekening SK 2020

Ga naar de klachtenregeling van de Samenwerking Kempengemeenten.