Op 6 december heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Hier vindt u een overzicht van de genomen besluiten.

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 6-12-2022

OnderwerpBesluit

Verslag en besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 30-6-2022

Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Besluit n.a.v. kostenverdeling GRSK:
Op basis van de ontvangen reacties in de schriftelijke ronde na AB van 30-6-2022 constateert het DB op 30-8-2022 dat er door AB een meerderheidsbesluit is genomen over het voorstel van de kostenverdeling GRSK. Standpunt van Oirschot blijft ongewijzigd. Voor Oirschot geldt als voorwaarde voor instemming dat in de loop van 2023 een overleg volgt tussen GRSK en gemeente Oirschot over totale dienstverlening met name MD. Het DB stemt in met die voorwaarde. Hiermee stelt het DB vast dat er een AB besluit is over de kostenverdeelsleutels conform stukken uit AB d.d. 30-6-2022:
1. Het besluit is om de volgende uitgangspunten en beoordelingscriteria te hanteren als basis voor de verdeelsleutels vanaf 01-01-2023:
a. De interne kostenverdeling GRSK wordt gebaseerd over het aantal accounts;
b. Voor de externe dienstverlening aan gemeenten is de verhouding in inwoneraantallen (T-2) de maatstaf voor de doorbelasting;
c. Voor maatwerk en dienstverlening aan deelnemende gemeenten en externe partijen geldt dat deze kostendekkend wordt uitgevoerd.

Ingekomen stukken: Brief Provincie Noord-Brabant inzake begroting 2023

Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

Tussentijdse Rapportage 2022

Aanvullend op de tussentijdse rapportage wordt de actuele stand gemeld. 

Besluit: Het AB neemt kennis van de toelichting en stelt de tussentijdse rapportage GRSK 2022 vast.

Documenten voor accountantscontrole

Besluit: Het AB stelt het normenkader accountantscontrole en de 3 controleprotocollen bedrijfsvoeringskosten, programmakosten en loonkosten vast.

Verlenging contract accountant

Besluit: Het AB stemt in met verlenging van contract accountant.

Beantwoording zienswijzen begrotingswijziging 2023

Besluit: Het AB stemt in met de beantwoording van de zienswijzen.

Vaststellen begrotingswijziging GRSK

Besluit: Het AB stelt de begrotingswijziging GRSK 2023 vast.

Budgetoverheveling 2022

Besluit: Het AB gaat akkoord met de budgetoverheveling 2022 naar 2023 voor budget voor archief en Opnieuw Verbinden.

Opnieuw Verbinden

Toelichting over proces plaatsing medewerkers. Afronding van project Opnieuw Verbinden wordt geagendeerd voor DB in december 2022.

Besluit: Het AB neemt kennis van de toelichting.

Wijziging GRSK

Besluit: Het AB besluit:

1. De concept GR van de GRSK, inclusief toelichting, vast te stellen en aan de vier burgemeester en vijf colleges te zenden met het verzoek de raden de mogelijkheid te bieden voor een zienswijze;

2. De conceptbrief aan de colleges vast te stellen.

Vaststellen Dagelijks Bestuur (DB) GRSK

Over de samenstelling DB GRSK heeft afstemming plaatsgevonden in de colleges maar is niet in een DB geagendeerd.
Besluit: Het AB stemt in met het voorstel voor samenstelling van het Dagelijks Bestuur GRSK per 1-1-2023 als volgt:

Bergeijk

De heer M. van Dalen
voorzitter bestuurscommissie Maatschappelijke Dienstverlening (MD)

Reusel-De Mierden

De heer F. Rombouts
voorzitter bestuurscommissie Shared Service Center (SSC)

Bladel

De heer C. van de Ven
voorzitter bestuurscommissie Financiën

Oirschot

De heer A. van Beek
voorzitter bestuurscommissie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Eersel

De heer W. Wouters
voorzitter Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB)

Besluit: Er is nog geen plaatsvervangend voorzitter DB en AB benoemd. Dit is nog bespreekpunt voor het DB. Benoeming volgt in het volgende AB.

Werkwijze AB, DB en bestuurscommissies en planning vergaderingen 2023

Besluit: Het AB stemt in met de werkwijze voor vergaderingen van AB, DB, bestuurscommissies, werkafspraken en de vergaderplanning voor 2023. De nieuwe werkwijze zal zich in de praktijk nog moeten bewijzen, maar we gaan starten conform het voorstel.

Klik op de link om naar de vastgestelde begroting GRSK 2023 te gaan.

Klik op de link om naar de vastgestelde Tussentijdse Rapportage 2022 te gaan.