Informatie over de hulp en ondersteuning door Centrum Jeugd en Gezin, het Lokaal Ondersteuningsteam en Kempenteam voor Jeugdhulp.

Hoe werken wij?

Het CJG+ heeft in elke Kempengemeente een Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) waarin jeugd- en gezinswerkers werken. Zij ondersteunen de jongeren en gezinnen dichtbij huis. Deze teams onderhouden ook contacten met scholen, kinderopvang, verenigingen, politie, huisartsen en zijn in de buurt aanwezig. 
Naast de LOT’s bestaat het CJG+ uit een Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ). Dit team wordt ingeschakeld door de medewerkers van de LOT’s (of via ketenpartners) als de benodigde ondersteuning complex is of als er veiligheidsrisico’s spelen in het gezin. Als het nodig is kan er via het CJG+ een aan-vraag voor specialistische ondersteuning worden gedaan.

Goed om te weten: huiswerkbegeleiding behoort niet tot Jeugdhulp.

Toegang

Tussen 10.00 en 12.30 uur is er een telefonisch spreekuur voor uw eerste vragen aan een jeugd- en gezinswerker van Team Toegang. Zij kijken met u of het een korte ondersteuningsvraag betreft, waar zij u bij kunnen helpen, of er een intake nodig is en eventueel een actieplan samen wordt opgesteld. 

Actieplan

Vanuit het spreekuur met Team Toegang wordt gekeken of u een intakegesprek nodig heeft. Bij een intake willen we samen met u en uw kind bespreken wat de vraag precies is, wat jullie willen bereiken, of dat past binnen de jeugdwet én hoe we dat kunnen bereiken. Er wordt ook gekeken naar wat de jongere of het gezin of de omgeving van het gezin kan betekenen voor de vraag. Op basis van dit intakegesprek wordt er bekeken wat er verder nodig is. Meestal zal er een jeugd- en gezinswerker aan uw gezin gekoppeld worden. Deze jeugd- en gezinswerker neemt de informatie uit de intake mee en kijkt met u wat er precies nodig is. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een plan van aan-pak; het ondersteuningsplan. Dit plan wordt vervolgens gezamenlijk uitgevoerd. Soms betekent dit dat een medewerker van het CJG ondersteuning biedt, maar er kan ook een specialistisch hulpverlener nodig zijn of regelt het gezin zelf ondersteuning met een persoonsgebonden budget. Regelmatig wordt samen met het gezin geëvalueerd of de doelen zijn bereikt en de afgesproken ondersteuning nog nodig is.

Samenwerken met ouders en omgeving

Het CJG+ heeft als visie dat de hulpverlening zo dicht mogelijk bij de omgeving van de jongeren aangeboden wordt, in samenhang is met elkaar en zo effectief mogelijk. Op die manier willen we bereiken dat meer jongeren opgroeien tot zelfstandige burgers die actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De ouders spelen daarbij een belangrijke rol omdat zij de belangrijkste opvoeders zijn, samen met hulp uit de omgeving van het gezin. Pas als de steun van de ouders en de omgeving niet voldoende is, draagt het CJG+ bij door de jongere, de ouders en de omgeving te ondersteunen.

Heeft u niet gevonden wat u zocht?