Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten 30-6-2022

Bestuursmutaties

Besluit: Het overzicht met wijzigingen is akkoord. Alle collegeleden van de 5 Kempengemeenten zijn lid van Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten.

Ingekomen stukken

 • Gemeente Bladel inzake Algemeen Bestuur
  Besluit: Brief is ter kennisgeving aangenomen.
 • Brief Archief Inspectie
  Besluit: Brief is ter kennisgeving aangenomen.

Verslag vergadering AB 22-2-2022

Besluit: Het concept verslag van de vergadering van 22-2-2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Wet open overheid - aanwijzen contactpersoon

Besluit: Het AB gaat akkoord met aanwijzing van de jurist als contactpersoon Wet Open Overheid (Woo) en bestuurssecretariaat GR Samenwerking Kempengemeenten als plaatsvervangend contactpersoon.

Archiefbeheer - jaarverslag 2021

Besluit: Het AB heeft kennis genomen van het jaarverslag en gaat akkoord met toezenden van brief met verslag naar de colleges en provincie.

Jaarstukken 2021, controleverklaring, accountantsverslag en voorstel resultaatbestemming

Besluit: Het AB besluit positief conform voorstel om:

 1. Het jaarverslag en jaarrekening 2021 vast te stellen conform de bijgevoegde stukken;
 2. De overschrijdingen van budgetten, die opgenomen zijn in de jaarrekening en toegelicht worden in het jaarverslag, te autoriseren;
 3. Kennis te nemen van het Rapport van bevindingen van de externe accountant;
 4. Het negatieve resultaat te verhalen op de deelnemende gemeenten op basis van de bij de vergaderstukken toegevoegde specificatie.

Begroting SK 2023

 • De raad van de gemeente Eersel heeft op 2 juni 2022 besloten om geen zienswijze in te dienen op zowel de ontwerpbegroting 2023-2026 als de begrotingswijziging 2022 van de GR Samenwerking Kempengemeenten.
 • Ook de raad van de gemeente Bergeijk dient geen zienswijze in.
 • Er is een ambtelijke aanpassing op het budget inkoopkosten MD in de begroting.
  Besluit: Aanpassing is akkoord.

Ontvangen zienswijze gemeente Oirschot

Besluit: Het AB neemt kennis van zienswijze. 

Ontvangen zienswijze gemeente Reusel-De Mierden

Besluit: Het AB neemt kennis van zienswijze. 

Ontvangen zienswijze gemeente Bladel

Besluit: Het AB neemt kennis van zienswijze. 
 

Instemmen met beantwoording zienswijzen en vaststellen begrotingswijziging

Besluit: Het AB stemt in met de beantwoording van de zienswijzen rekening houdend met de aanvullende toelichting zoals op onderdelen is gegeven in de vergadering.

Besluit: Het AB stelt de begroting GRSK 2023 vast m.u.v. de post formatie Frontoffice Wmo (€78.000 structureel).

Besluit: Het AB stelt de begrotingswijziging 2022 vast.

Kostenverdeling GRSK

Toelichting: In DB is afgesproken om voorstel aan te houden en vast te laten stellen via een schriftelijke ronde door AB na afstemming met portefeuillehouders Financiën.
Besluit: Er volgt een schriftelijke ronde over voorstel kostenverdeling GRSK nadat de portefeuillehouders Financiën het voorstel hebben besproken. Daarnaast gaat er nog overleg plaatsvinden met gemeente Oirschot m.b.t. MD frontoffice Wmo i.r.t. kostenverdeling.

Frictiekosten

Besluit: AB stemt in met advies van DB en gaat akkoord met de uitgangspunten frictiekosten zoals opgenomen in memo Uitgangspunten met betrekking tot mogelijk frictiekosten i.h.k.v. Opnieuw Verbinden.

Klik op de link om naar de vastgestelde begroting 2023 te gaan.

Klik op de link om maar de vastgestelde jaarrekening 2021 te gaan.